Regulamin Świadczenia usług na serwerach firmy Jaronet&WebVision

I. Informacje wprowadzające

 1. Operator - Firma Jaronet&WebVision PIX New Technologies z siedzibą w Szczecinie ul. Rynkowa 43 lok. 51 NIP: PL 8511876482 władająca systemem teleinformatycznym o nazwie partnet.pl.
 2. Klient - Osoba fizyczna lub prawna, lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zawierania umów.
 3. Usługa - jest to forma świadczenia przez firmę Jaronet&WebVision na podstawie zawartej umowy lub złożonej oferty.
 4. Aktywacja - uruchomienie usługi objętej przedmiotem umowy.

II. Postanowienia wstępne

 1. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, odbywa się na stronach przedmiotowych operatora i stanowi podstawę do zawarcia umowy z Klientem.
 2. Wszelkie działania sprzeczne z Regulaminem mogą stanowić podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usług.

III. Ustalenia szczegółowe

1. Klient aktywując wybraną usługę, oświadcza że nie narusza praw osób trzecich a w razie ich naruszenia oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i zobowiązuje się do pokrycia należności za powstałe szkody, zarówno poszkodowanemu jak i Operatorowi jeżeli takowe powstaną.

2. Klient oświadcza, że wszystkie dane jakie podał Operatorowi w celu aktywacji usługi są prawidłowe i odnoszą się do danych klienta. Wpisanie danych nieprawidłowych a w szczególności podanie informacji w celu wprowadzenia Operatora w błąd i uzyskania usługi są sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Usługa uzyskana w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem zostaje zablokowana, a Operator może dochodzić odszkodowania za czasookres świadczenia tej usługi.

3. Z chwilą zawarcia umowy, Klient zobowiązuje się do zapłacenia należności za świadczone usługi w terminie 14 dni, licząc od daty wystawienia faktury przez Operatora.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za nieprawidłowe działanie telefonicznej sieci publicznej i prywatnej w szczególności za zrywanie połączeń i niemożność uzyskania dostępu do usług świadczonych w niniejszej umowie,
 2. z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych Abonenta, wynikających z niewłaściwego przechowywania haseł dostępu przez Abonenta,
 3. za naruszenia prywatności innych abonentów sieci Internet,
 4. prób nielegalnego wejścia w posiadanie haseł lub danych, będących w posiadaniu innych abonentów sieci Internet,
 5. za szkody poniesione przez Abonenta, wynikające z niewłaściwego korzystania z sytemu.

5. Ochrona danych osobowych.

 1. Klient wyraża zgodę, na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi oraz do dalszego ich przetwarzania w celach służących wyłącznie świadczeniu przez Operatora usług oraz wystawienia faktur.
 2. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności z zasadami wynikającymi z przepisów RODO.
 3. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom, zgodnie z polityka prywatności przedstawioną na stronach internetowych Operatora.

6. Operator zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usług na serwerach Operatora. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do okresowej konserwacji systemu, co może w wyjątkowych okolicznościach spowodować chwilowy brak dostępu Klienta do wybranych usług.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie świadczenia usług teletransmisyjnych przez innych operatorów a w szczególności operatorów świadczących usługi w dostępie do internetu.

IV. Świadczenie usług

 1. Operator nie utrzymuje na swoim serwerze stron o treści niezgodnej z prawem lub godzącej w dobra innych osób.
 2. Operator nie utrzymuje na swoim serwerze plików i innego oprogramowania o charakterze nielegalnym.
 3. Operator nie udostępnia miejsca (przestrzenie dyskowej) dla plików, skryptów i innego oprogramowania publikowanego przez inne serwisy znajdujące się poza serwerem Operatora.
 4. Operator przetwarza dane znajdujące się na serwerze na zasadach umowy powierzenia. Zakres przetwarzania określa zawarta umowa pomiędzy Operatorem a Klientem.
 5. W przypadku posiadania przez klienta własnej domeny internetowej, jedynym użytkownikiem i dysponentem tej domeny jest Klient.
 6. Operator nie stanowi strony w sprawach spornych pomiędzy Klientem a inna osobą lub instytucją wynikająca z naruszenia prawa.

V. Warunki zakończenia świadczenia usług

 1. Usługi świadczone na serwerze partnet.pl lub serwerach będących we władaniu Operatora objęte sa umową na świadczenie usług hostingowych.
 2. Umowa może zostać rozwiązana z ważnych powodów bez zachowania terminu wypowiedzenia przez Jaronet a w szczególności:
  1. rozpowszechniania przez Abonenta za pośrednictwem systemu informacji rasistowskich lub godzących w obowiązujący porządek prawny,
  2. prób nielegalnego wejścia w posiadanie haseł lub danych będących w posiadaniu innych abonentów,
  3. naruszenie prywatności innych abonentów sieci Internet,
  4. zalegania przez Abonenta z płatnością.

VI. Ustalenia końcowe

 1. Klient i Operator zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Podczas aktywacji usługi świadczenia usług, Klient akceptuje treść niniejszego regulaminu i oświadcza, że zapoznał się z jego treścią. Jako akceptację niniejszego regulaminu rozumie się również naciśnięcie przycisku "Wyślij", jeżeli klient zamawia usługę formularzem korespondencyjnym, lub poprzez złożenie podpisu na umowie (niniejszy Regulamin stanowi elektroniczny załącznik do umowu). Jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na treści zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Operatorem i jest dostępny na stronach internetowych Operatora.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści niniejszego regulaminu bez powiadamiania klienta o zaistniałym fakcie. Klient zobowiązany jest do śledzenia treści niniejszego regulaminu. Odstępstwem od tej zasady są zmiany w treści mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie usług stanowiących przedmiot zawartej umowy. W takim wypadku Operator powiadamia Abonenta w sposób bezpośredni o zaistniałych zmianach.
 5. Zasady stosowania zawarte w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie z chwilą akceptacji warunków w nim zawartych.

Ostatnia zmiana treści niniejszego regulaminu: 26 marca 2019 r. (korekta merytoryczna i językowa)

Dokumenty do pobrania

Klient w każdej chwili może pobrać aktualną treść niniejszego regulaminu.
Regulamin do pobrania znajduje się na serwerach firmy Jaronet&WebVisio w sekcji Regulamin pod niniejszym odnośnikiem.

Klient rejestrujący swoje usługi internetowe na serwerach obsługiwanych przez firmę Jaronet&WebVision, zobowiązany jest do zawarcia umowy powierzenia w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Treść niniejszej umowy, znajduje się pod niniejszym odnośnikiem.